Centre Especial d'ocupació

El Centre Especial d'Ocupació (CEO) és una empresa, en la qual la major part dels treballadors i treballadores tenen alguna discapacitat reconeguda. L'objectiu principal del CEO és el de proporcionar als treballadors/es amb discapacitat la realització d'un treball productiu i remunerat, adequat a les seves característiques personals.

En l'actualitat hi ha dues possibilitats d'integració laboral de les persones amb discapacitat. D'una banda, la integració directa en el mercat obert ordinari de treball, i d'una altra, la integració en el mercat protegit a través de centres especials d'ocupació.

Els centres especials d'ocupació són empreses d'economia social que compatibilitzen la viabilitat econòmica i la seva participació en el mercat amb el seu compromís social cap a col·lectius amb menors oportunitats en el mercat de treball. La seva estructura i organització és la mateixa que la de les empreses ordinàries.

La plantilla està constituïda pel major nombre de persones discapacitades que permeti la capacitat productiva necessària. El percentatge total de treballadors/es amb discapacitat no pot ser inferior al 70% respecte del total dels treballadors/es.

El Centre Especial d’Ocupació compta amb la Unitat de Suport a l’Activitat Professional. Aquesta Unitat de Suport la constitueix un equip de professionals que, entre altres funcions, tenen les de desenvolupar programes de formació, ajuda directa en el desenvolupament de l'activitat productiva, recolzament en els casos de deteriorament evolutiu, potenciació de l'autonomia, implantació de processos de promoció, establiment de relacions amb l'entorn més proper del treballador/a, etc.

El nostre Centre Especial d’Ocupació ofereix servei a qualsevol punt de l’illa de Menorca, i s’ha diversificat en diferents departaments: jardineria, cuina, impremta i serveis generals. Tenim una plantilla estable d’unes 80 persones aproximadament. Si sumem les contractacions temporals, en el període d’un any la nostra empresa proporciona feina a unes 110 persones. Les persones amb discapacitat reconeguda poden tenir discapacitat física, intel·lectual, sensorial, discapacitat per malaltia mental o pluridiscapacitat. En la mesura que sigui possible, prioritzem persones amb especial necessitat de suport.

El Centre Especial d'Ocupació

Farmàcia Llabrés

Farmàcia Llabrés