Servei de Desenvolupament Infantil i Atenció precoç (SEDIAP)

Què és l'atenció primerenca?

L’atenció primerenca és entesa com un conjunt d’actuacions urgents de caràcter preventiu, de detecció, diagnòstic i d'intervenció terapèutica de caràcter interdisciplinari, que s’estén des del moment del naixement fins que l’infant compleix sis anys i inclou, per tant, les etapes perinatal i postnatal i la primera infància.

Per tant, els serveis d’Atenció Primerenca s’adrecen a tota la població infantil que presenta trastorns en el desenvolupament o que està en risc de patir-ne.

Una de les característiques definitòries de l’Atenció Primerenca és la globalitat de l’atenció:

 • Globalitat respecte al nin/a com a subjecte d’atenció, considerat en les diferents dimensions del creixement: afectiu, relacional, intel·lectual i motriu.
 • Globalitat respecte a l’entorn del nin/a, atenent a la família i l’escolar amb estreta col·laboració i coordinació amb els centres i serveis educatius i sanitaris.

Per tant, la tasca assistencial no es limita al dèficit específic, si no que s’obri a una concepció àmplia d’intervenció integrada i coordinada que té en compte la situació global.

L'atenció primerenca comprèn les actuacions i serveis següents:

 • Avaluació, diagnòstic, orientació i seguiment per a infants de 0 a 6 anys, a càrrec d’un equip multiprofessional que té les funcions següents

  • Diagnòstic i valoració de la discapacitat i de la dependència, als efectes legals reconeguts
  • Valoració, orientació, seguiment i derivació
  • Coordinació amb els equips de tractament propis i externs
  • Coordinació amb els serveis sanitaris i educatius de la Comunitat Autònoma
  • Orientació i tractament, a càrrec de professionals especialistes propis o externs.
 • Fisioteràpia, per a infants amb qualsevol tipus de trastorn que impliqui una afectació del seu desenvolupament motriu. El tractament és global, amb assessorament a la família sobre el maneig adequat de l’infant i coordinació amb la resta de professionals.
 • Logopèdia, per a infants amb dificultats en l’adquisició del llenguatge, ja siguin derivades d’una altra patologia o bé d’un trastorn específic del llenguatge, i que puguin derivar en una disminució de la capacitat de comunicació o del desenvolupament cognitiu i social, amb coordinació amb la resta de professionals.

 • Desenvolupament psicològic, per a infants amb patologies que impliquen problemes cognitius i/o emocionals, amb suport a les famílies per propiciar un bon vincle emocional. Les sessions es fan conjuntament amb els pares i les mares, de manera coordinada amb la resta de professionals.

 • Programa d'atenció de prematurs:
  • Tractament d'infants prematurs menors de 32 setmanes de gestació o amb menys de 1500 gr. de pes a l'hora de nàixer, així com infants majors de 32 setmanes amb factors risc associats.
  • Tractament preventiu psicològic i fisioterapèutic amb els pares a les sessions.

Com es pot accedir al servei d'atenció primerenca

Mitjançant sol·licitud del pare, mare o persona que exerceixi la tutela o la guarda
Mitjançant derivació dels professionals de salut
Mitjançant derivació dels professionals de l’àmbit educatiu i social

Passos a seguir i model sol·licitud:

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3755952

Responsable del Servei:

Nom: Alba Palliser
Adreça: C/ Avinguda Menorca 27-B. 07703 – Maó.
Email: sediap@fundaciodiscap.org
Contacte: 871 59 07 00