Serveis d'inserció sociolaboral

La seva missió és la promoció i la defensa de les condicions bàsiques per a l’autonomia de les persones amb discapacitat de l’illa de Menorca per tal d’assolir la seva integració social, laboral i familiar.

A través de la Fundació, es desenvolupen una varietat de serveis d’atenció a les persones amb discapacitat o de suport a les famílies, agrupats en diferents àrees d’intervenció i dintre de les quals es troba l’Àrea d’Inserció Sociolaboral, la qual conté una sèrie de programes coordinats i connectats entre si, que configuren l’Itinerari d’inserció més adequat i ajustat a les capacitats, situació i perfil professional de la persona demandant.

Objectiu general

Mitjançant un equip de tècnics especialitzats en la matèria i en el col·lectiu d’atenció, s’afavoreix i facilita el procés d’inserció de les persones amb discapacitat al mercat de treball.

Amb aquesta finalitat es duen a terme les principals accions:

 • Definició del diagnòstic ocupacional i realització de l’itinerari laboral de la persona.
 • Suport a la formació professional per a l’ocupació per tal de fomentar l’adquisició de competències.
 • Professionals de les persones ateses.
 • Preparació i entrenament de competències i habilitats prèvies a la inserció laboral.
 • Dinamització de pràctiques prelaborals a l’empresa.

Perfil d’usuaris

Està dirigit a persones amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o psíquica, reconeguda per un organisme competent en la matèria, amb un percentatge de discapacitat igual o superior al 33%, inscrites al SOIB com a demandants d'ocupació.

Empresaris col·laboradors

Els oferim la possibilitat de cobrir llocs de treballs a través de les persones amb discapacitat, i, en el cas dels més joves, afavorir l’entrada al món dels adults i el seu desenvolupament personal i autònom.

Ofereix també a les empreses de més de 50 treballadors, la possibilitat de complir amb la Llei General de Drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (BOE Núm. 289 de 3 de desembre de 2013, article 42, Capítol VI Dret al Treball, Títol I Drets i Obligacions), contractant un nombre de persones amb discapacitat que no sigui inferior al 2% de la plantilla, i en general, per a totes les empreses del territori menorquí, ofereix la possibilitat d’actuar com una empresa socialment responsable.

Principals accions destinades als empresaris:

 •  Informació i assessorament legal sobre la normativa vigent.
 • Anàlisi del lloc de treball ofert i valoració de/s treballador/s més idoni/s.
 • Assessorament sobre els tipus de discapacitats i recomanacions per al tractament individual.
 • Suport i seguiment per facilitar la seva adaptació al lloc de treball. Aplicació de la metodologia del Treball amb Suport, per aquelles persones amb discapacitat més severes i amb especials dificultats d’inserció laboral.
 •  Promoure accions de participació conjunta.
 • Difusió a la comunitat, de les empreses que col·laboren amb el projecte.

Finançament

En el servei de Suport per a la Inserció laboral hi participen diferents programes finançats per diferents administracions públiques o entitats socials:

 • Programa de Suport i d’Acompanyament per a l’Ocupació – PIL MENORCA. Hi participa el SOIB i el finança el FSE.
 • Programa Incorpora. Promogut i finançat per l’Obra Social La Caixa.
 • Programa PIL JOVE. Actualment finançat íntegrament per la mateixa Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca.

Responsable del Servei:

Nom: Lourdes Florit
Adreça:
Av. Palma de Mallorca, 1-3. 07760 – Ciutadella de Menorca
Av. Vives Llull 152. 07702 – Maó
Email: inserciolaboral@fundaciodiscap.org
Contacte:
Ciutadella 971 48 14 47
Maó 971 35 31 30