Serveis d'atenció a les persones amb discapacitat i família

Servei de Treball Social

El servei de treball social és la porta d’entrada a la resta de serveis de Fundació. Un cop el servei de valoració i orientació de la discapacitat i la dependència del Govern Balear reconeix un grau mínim de discapacitat del 33% a una persona, ja es pot adreçar al nostre servei perquè es puguin valorar les seves necessitats i derivar-la als recursos dels quals es pot beneficiar.

El servei acull a les persones que han d’afrontar la seva nova situació de discapacitat i/o dependència i reben suport per cobrir les seves necessitats de la vida diària. S’informa dels ajuts, serveis o prestacions que es poden sol·licitar, s’ajuda en el procés de gestió de les sol·licituds i s’atén a les famílies per orientar-les en el tipus de suport que poden donar a la persona amb discapacitat i/o dependència.

El servei de fisioteràpia té com a finalitat recuperar o mantenir la mobilitat i funcionalitat de les diferents parts del cos de les persones amb discapacitat física permanent, a la vegada que contribueix al manteniment i la millora de l’activitat física de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb malaltia mental. Aquest servei s’ofereix amb caràcter ambulatori sobre les persones demandants que ho requereixen per pauta mèdica rehabilitadora. 

La logopèdia té com a objectius l’avaluació i el tractament integral dels trastorns de la parla i del llenguatge: afàsies, disàrtria, dislàlia, disfèmies i disfonia. També té la funció de desenvolupar intervencions preventives que redueixen la incidència d’aquests trastorns i per millorar les funcions verbals i comunicatives de les persones usuàries. Aquest servei s’ofereix amb caràcter ambulatori sobre les persones demandants que ho requereixen per pauta mèdica rehabilitadora.

El servei també s'ofereix a domicili, quan per circumstàncies clíniques de la malaltia no és aconsellable el trasllat del pacient al centre de rehabilitació. 

El Programa de Vida Independent és un servei adreçat a persones amb discapacitat física i en situació de gran dependència, basat en la filosofia del Moviment de Vida Independent i centrat en la figura professional d’Assistent Personal.

La finalitat és procurar que el col·lectiu atès pel programa pugui desenvolupar el seu projecte de vida en la seva pròpia llar i amb la màxima integració social i participació en la vida comunitària.

Responsable del Servei:

Nom: Andrea Vasco
Adreça: C/ Avinguda Menorca 27-B. 07703 – Maó.
Email: treballsocial.mao@fundaciodiscap.org
Contacte: 871 59 07 00