Serveis d'atenció a les persones amb discapacitat i família

Servei de Treball Social

El servei de treball social és la porta d’entrada a la resta de serveis de Fundació. Un cop el servei de valoració i orientació de la discapacitat i la dependència del Govern Balear reconeix un grau mínim de discapacitat del 33% a una persona, ja es pot adreçar al nostre servei perquè es puguin valorar les seves necessitats i derivar-la als recursos dels quals es pot beneficiar.

El servei acull a les persones que han d’afrontar la seva nova situació de discapacitat i/o dependència i reben suport per cobrir les seves necessitats de la vida diària. S’informa dels ajuts, serveis o prestacions que es poden sol·licitar, s’ajuda en el procés de gestió de les sol·licituds i s’atén a les famílies per orientar-les en el tipus de suport que poden donar a la persona amb discapacitat i/o dependència.

Servei de Promoció de l’Autonomia

En l’àmbit de la promoció de l’autonomia, s’ofereixen els serveis de fisioteràpia i logopèdia i el Programa de Vida Independent.

El servei de fisioteràpia té com a finalitat recuperar o mantenir la mobilitat i funcionalitat de les diferents parts del cos de les persones amb discapacitat física permanent, a la vegada que contribueix al manteniment i la millora de l’activitat física de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb malaltia mental. Aquest servei s’ofereix amb caràcter ambulatori sobre les persones demandants que ho requereixen per pauta mèdica rehabilitadora, així com sobre les persones ateses en els centres d’atenció diürna que gestiona l’entitat.

La logopèdia té com a objectius l’avaluació i el tractament integral dels trastorns de la parla i del llenguatge: afàsies, disàrtria, dislàlia, disfèmies i disfonia. També té la funció de desenvolupar intervencions preventives que redueixen la incidència d’aquests trastorns i per millorar les funcions verbals i comunicatives de les persones usuàries. Aquest servei s’ofereix amb caràcter ambulatori sobre les persones demandants que ho requereixen per pauta mèdica rehabilitadora, així com sobre les persones ateses al servei d’atenció primerenca, al servei d’infància i joventut, als centres d’atenció diürna que gestiona l’entitat i altres persones derivades dels serveis especialitzats de Benestar Social del CIM.

El Programa de Vida Independent és un servei adreçat a persones amb discapacitat física i en situació de gran dependència, basat en la filosofia del Moviment de Vida Independent i centrat en la figura professional d’Assistent Personal.

La finalitat és procurar que el col·lectiu atès pel programa pugui desenvolupar el seu projecte de vida en la seva pròpia llar i amb la màxima integració social i participació en la vida comunitària.

El servei també s’ofereix a domicili, quan per circumstàncies clíniques de la malaltia no és aconsellable el trasllat del pacient al centre de rehabilitació.

Responsable del Servei:

Nom: Estefania Moll
Adreça: C/ Avda Palma de Mallorca, 1, baixos, 07760 Ciutadella
Email: treballsocial.ciutadella@fundaciodiscap.org
Contacte: 971 48 14 47