Perfil de Contractant

Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca

Contractes en licitació per tipus

ANUNCI DE LICITACIÓ

Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
18/04/2024
  • Subministrament

Adquisició de 3 vehicles Servei Insular de Transport Adaptat

Veure detall

Tauler d'anuncis

La Fundació per a Persones amb Discapacitat  cerca local per impartir formació promoguda per la Conselleria de Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears de 1000h de durada. Es necesita  poder disposar de l´espai des de l´1 de setembre de 2023 al 30 de juny de 2024. Durada del contracte entre 10 i 12 mesos.
Despeses de lloguer d'instal·lacions: Màxim 6.000 euros anuals.
*ESPAI FORMATIU PQIE AUXILIAR DE COMERÇ*

  • Aula Polivalent: 30 m²
  • Taller de comerç: 90 m²

L’ espai haurà de comptar amb:

  • Accès adaptat a persones amb mobilitat reduida
  • Bany adaptat
  • Possibilitat de tenir connexió a Internet.
  • Submistres de llum i aigua (a compte de l’inquili)

Es prioritzaran espais ubicats en una zona  cèntrica de Menorca. Ubicats a una distància raonable d´alguna parada de transport públic del poble seleccionat. Màxim 800m.
Les ofertes  s’han de remetre al mail:  prelaboral@fundaciodiscap.org. abans del 21 de maig del 2023 per a la seva valoració.

En data 09/06/2023, La Fundació per a persones amb discapacitat informa:

-    S'ha rebut una única petició, mitjançant registre d'entrada núm. 901, el dia 12/05/2023, del titular amb darrers 4 dígits de DNI: 0860X

-    Una vegada valorada la seva proposta, s'ha comprovat que compleix amb els requisits necessaris inclosos en l'anunci.

-    Davant la falta de més candidatures, es procedeix a comunicar el resultat a l'interessat.