Centre de dia Convivència

El “Centre de dia convivència” és un dispositiu de servei social que té com a objectiu prestar atenció especialitzada a persones amb discapacitat intel·lectual greument afectades i en situació de dependència.

Programes i activitats que es desenvolupen al centre:

  1. Serveis de rehabilitació. Fisioteràpia, rehabilitació i mobilitat. Psicologia i Neuropsicologia. Logopèdia i Comunicació.
  2. Suport a les Activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària. Higiene, cura personal, alimentació i desplaçament. Seguiment del pla terapèutic i farmacològic.
  3. Cura personal, control i protecció. En els casos en què, per condicions d’índole física o psíquica, es preveuen situacions de risc per a la integritat de les persones usuàries, s’estableixen les mesures necessàries de protecció i control. En tot cas, i sempre que ho permeti la seva autonomia, gaudeixen de llibertat de moviments en les àrees d’ús comú del centre.
  4. Serveis complementaris que no formen part de la cartera bàsica: dansa i expressió corporal, música, equitació adaptada, gimnàstica de grup, natació i aquells que es puguin preveure en el Pla anual d’activitats del centre, com poden ser activitats grupals i individuals relacionades amb la lectura i el diàleg, l’estimulació cognitiva, el treball de la motricitat fina a través de diferents tallers, el llenguatge i la comunicació, la relaxació i l’estimulació sensorial.
  5. Servei ocupacional. En la mesura de les seves possibilitats les persones usuàries participen en les activitats de tipus ocupacional i/o en els tallers de manipulats del centre.
  6. Serveis de suport a les famílies. El centre propicia la relació entre les persones usuàries i els seus familiars i/o tutors/es, facilitant-ne les visites i organitzant tutories individuals, actes i trobades col·lectives.
  7. Serveis complementaris de Menjador i Transport adaptat. Per al servei de menjador es presta l’ajuda personal necessària a les persones usuàries que no puguin menjar per si mateixes, emprant (si és procedent) els mitjans tècnics que calguin.
    El servei de transport es duu a terme en els vehicles del servei de transport de Fundació.

Dades del servei:

Nº places concertades: 25
Horari d’atenció en el centre: de 8:30h a 16.30 h.

Directora assistencial: Muriel Previ
Telèfon de contacte del centre: 971363677 – Extensió 24
Ubicació: Camí de Trepucó s/n. 07703 - Maó