Centre de dia Convivència

El “Centre de dia convivència” és un dispositiu de servei social que té com a objectiu prestar atenció especialitzada a persones amb discapacitat intel·lectual en situació de dependència i amb necessitats de suport extens i/o generalitzat. A nivell funcional presta servei integral (pedagògic, ocupacional i assistencial) a les persones en les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària amb l'objectiu d'aconseguir un major grau d'autonomia personal i social.

Programes i activitats que es desenvolupen al centre:

  1. Serveis de rehabilitació. Fisioteràpia, rehabilitació i mobilitat. Psicologia. Logopèdia i Comunicació.
  2. Suport a les Activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària. Higiene, cura personal, alimentació i desplaçament. Seguiment del pla terapèutic i farmacològic.
  3. Cura personal, control i protecció.Cura personal, control i protecció. El centre presta el suport necessari a les persones usuàries amb la finalitat de mantenir un nivell adequat de funcionalitat i integració social.
  4. Serveis complementaris que no formen part de la cartera bàsica: Música i musicoteràpia, estimulació sensorial, equitació adaptada, gimnàstica de grup, estimulació cognitiva, natació i aquells que es puguin preveure en el Pla anual d’activitats del centre.
  5. Servei ocupacional. En la mesura de les seves possibilitats les persones usuàries participen en les activitats de tipus ocupacional i/o en els tallers de manipulats del centre.
  6. Serveis de suport a les famílies. El centre propicia la relació entre les persones usuàries i els seus familiars i/o tutors/es, facilitant-ne les visites i organitzant tutories individuals, actes i trobades col·lectives.
  7. Serveis complementaris de Menjador i Transport adaptat. Per al servei de menjador es presta l’ajuda personal necessària a les persones usuàries que no puguin menjar per si mateixes, emprant (si és procedent) els mitjans tècnics que calguin.
    El servei de transport es duu a terme en els vehicles del servei de transport de Fundació.

Dades del servei:

Nº places concertades: 20
Horari d’atenció en el centre: de 8:30h a 16.30 h.

Directora assistencial: Muriel Previ
Telèfon de contacte del centre: 971363677 – Extensió 24
Ubicació: Camí de Trepucó s/n. 07703 - Maó