Unitat de Respir Familiar

És un servei d'atenció temporal per a infants, joves i persones adultes amb un determinat grau de discapacitat. Té com a finalitat millorar la qualitat de vida dels cuidadors, proporcionant-los un temps de descans i/o donant resposta a determinades situacions familiars programades, imprevistes, urgents i/o d’emergència.

  • Modalitat a domicili: El servei es presta en el domicili familiar de la persona amb discapacitat objecte d’atenció. 

Objectius

L’objectiu del servei és proporcionar a les famílies curadores un temps per atendre les seves necessitats de descans i desenvolupament personal mitjançant l’atenció temporal de les persones amb discapacitat a càrrec seu.

També seran objectius del servei:

  • Facilitar, dins del marc regulat per aquest document, suports freqüents a les famílies que han d’atendre persones amb problemes de conducta i/o altres problemàtiques que dificultin l’atenció continuada.
  • Afavorir la convivència dins l’entorn familiar.
  • Prevenir situacions de crisi i estrès familiar.
  • Cobrir, sempre que sigui possible, situacions d’emergència dins l’entorn familiar.

A qui s'adreça?

El servei de Respir de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca va destinat a aquelles famílies residents a Menorca que tenen a càrrec seu persones amb discapacitat (d'entre 6 i 60 anys). Excepcionalment podran ser ateses, sempre que les circumstàncies familiars així ho requereixin, nens entre 3 i 6 anys. Les famílies que es trobin en aquesta situació poden sol·licitar serveis de la Unitat de Respir en els punts d’atenció primària de l’entitat

Responsable del Servei:

Nom: Ingrid Almazor
Adreça: C/ Avda Vives Llull, 152 Maó
Email: serveihabitatge@fundaciodiscap.org
Contacte: 971 35 31 30