Unitat de Respir Familiar

És un servei d'atenció temporal per a infants, joves i persones adultes amb un determinat grau de discapacitat. Té com a finalitat millorar la qualitat de vida dels cuidadors, proporcionant-los un temps de descans i/o donant resposta a determinades situacions familiars programades, imprevistes, urgents i/o d’emergència.

Dins el servei d'Unitat de Respir existeixen dues modalitats:

  • Modalitat residencial: El servei està ubicat en el municipi d’es Mercadal en l’Avinguda Ronda de ses Costes, núm. 20 pis 1er, porta 13. Les condicions d’aquesta modalitat s’especifiquen en el document Annex “Revisió condicions servei Unitat Respir Pis Mercadal
  • Modalitat a domicili: El servei es presta en el domicili familiar de la persona amb discapacitat objecte d’atenció. Les condicions d’aquesta modalitat s’especifiquen en el document Annex “Revisió condicions servei Unitat Respir a domicili”.

Objectius

L’objectiu del servei és proporcionar a les famílies curadores un temps per atendre les seves necessitats de descans i desenvolupament personal mitjançant l’atenció temporal de les persones amb discapacitat a càrrec seu.

També seran objectius del servei:

  • Facilitar, dins del marc regulat per aquest document, suports freqüents a les famílies que han d’atendre persones amb problemes de conducta i/o altres problemàtiques que dificultin l’atenció continuada.
  • Afavorir la convivència dins l’entorn familiar.
  • Prevenir situacions de crisi i estrès familiar.
  • Cobrir, sempre que sigui possible, situacions d’emergència dins l’entorn familiar.

A qui s'adreça?

El servei de Respir de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca, en les seves dues modalitats, residencial i a domicili, s'adreça a aquelles famílies residents a Menorca que tenen a càrrec seu persones amb discapacitat (d'entre 6 i 60 anys). Les famílies que es trobin en aquesta situació podran sol·licitar estades al servei d’Unitat de Respir en els punts d’atenció primària de l’entitat. Excepcionalment es podran atendre, sempre que les circumstàncies familiars així ho requereixin, infant d’entre 3 i 6 anys.

Responsable del Servei:

Nom: Ingrid Almazor
Adreça: C/ Avda Vives Llull, 152 Maó
Email: serveihabitatge@fundaciodiscap.org
Contacte: 971 35 31 30