Servei d’Inserció Laboral Socioassistencial: ILSA

És un Servei destinat al foment d’insercions sociolaborals sense contracte laboral, per a persones amb una discapacitat moderada o greu –a partir de 65%- (amb perfil de Centre Ocupacional –i alhora com una alternativa més normalitzada que aquests dipostius assistencials), que no posseeixen suficient capacitat per desenvolupar un treball productiu, però que tenen prou autonomia, maduresa i consciència de rol sociolaboral per a realitzar activitats molt bàsiques i senzilles en un entorn de treball normalitzat. Els usuaris d’aquest Servei no estableixen cap relació laboral amb l’empresa.

Objectius:

1 D’Inserció socioassistencial:

  • Inserir persones amb discapacitat que es valori que no són productives, en entitats públiques, entitats sense afany de guany o empreses petites adequades, perquè desenvolupin una activitat ocupacional adaptada a les seves capacitats i que sigui compatible amb l’activitat laboral genèrica que desenvolupen les institucions, associacions i empreses en qüestió que els acullin.
  • Adquirir hàbits i responsabilitats de treball normalitzades.
  • Assumpció plena de les normes i deures de treball de l’empresa on es desenvolupi l’activitat.

2. Servei d’ajustament personal i social, Procurar una major habilitació personal i una millor adaptació en la seva relació social.

Descripció del Desenvolupament del Servei

Totes les accions del Servei són les següents, fomentant la participació de l’usuari i, en la mesura que pertoqui, de les seves famílies.

  • Valoració per part d’equip tècnic qualificat i derivació al Servei.
  • Assumpció de l’usuari per part del Servei: primera entrevista, acords amb usuari i família, compromisos...
  • Recerca de l’àrea idònia de treball.
  • Avaluació de les capacitats laborals i de les característiques relacionals de la persona amb discapacitat.

-Definició del programa d’intervenció individual i activació (segons objectius i metodologia del Servei); tenint en compte les diferents persones implicades en el procés (persona amb discapacitat, família, empresa, recursos socials normalitzats,...).

  • Suport, verificació periòdica i conclusió de l’experiència i derivació si s’escau a un altre recurs.
  • Gestió de la cronicitat dels usuaris.
  • Avaluació anual del Servei i correcció dels aspectes que pertoquin.

A qui va adreçat

Persones amb discapacitat a partir de 18 anys, amb discapacitats diverses, ja sigui retard intel·lectual de grau moderat i/o sever, malaltia mental severa, discapacitat física amb paràlisis motores importants i pluridiscapacitats, que, generalment, posseeixen un grau de minusvalidesa igual o superior a un 65% i siguin receptors de prestacions per minusvalidesa.

Places 40

Responsable del Servei

Nom: Joan Pons

Email: ilsa@fundaciodiscap.org

Contacte: 971.48.14.47 - 971.35.31.30