Servei de tutela

El Servei de funció tutelar és un servei dirigit a persones amb discapacitat, majors d’edat, amb la capacitat jurídica modificada i sotmeses, per resolució judicial, a règim de mesures de suport. El servei representa a la persona tutelada segons determina la sentència.

És un servei substitutori de la funció que farien els familiars i/o tutors.

Objectiu general

L’objectiu principal del servei és vetllar pel benestar i desenvolupament integral de la persona que requereix de mesures de suport concretes. Específicament, té per objecte cobrir les necessitats de suport, protecció i garantia de tots els drets, tant personals com patrimonials, i promoure l’autonomia personal de les persones.

Marc normatiu

  • Decret 6/2016, de 5 de febrer, pel qual es regula els principis generals que han de regir el funcionament de les entitats tutelars de les persones adultes incapacitades judicialment.
  • Decret 66/2016 de 18 de novembre que aprova la cartera bàsica de Serveis Socials pel període 2017-2020.

Perfil d’usuaris

Persones amb discapacitat intel·lectual, majors de 18 anys, amb la capacitat jurídica modificada i amb resolució judicial de representació per part d’una entitat tutelar.

Així mateix, també s’inclouen els familiars o les persones properes a l’efecte informatiu i de consulta, quan les actuacions no siguin contràries als interessos de la persona incapacitada.

Estructura del servei

El servei, integrat per un equip de professionals, s’organitza i estructura en diferents àrees de suport i actuació. Aquestes són:

  • Àrea personal i social.
  • Àrea econòmica.
  • Àrea jurídica.

Responsable del Servei:

Nom: Andrea Vasco
Adreça: C/ Avinguda Menorca 27-B. 07703 – Maó.
Email: treballsocial.mao@fundaciodiscap.org
Contacte: 871 59 07 00