Centre de dia per a persones amb discapacitat física

El “Centre de dia per a persones amb discapacitat Física” és un dispositiu de servei social que té com a objectiu prestar atenció especialitzada a persones amb discapacitat física greument afectades i en situació de dependència que presenten necessitats de suport extens o generalitzat en les activitats de la vida diària.

L’eix central de la seva actuació és el de desenvolupar activitats de caràcter rehabilitador per a aconseguir un manteniment o millora de les capacitats físiques i cognitives de les persones usuàries.

Centre per a persones amb discapcitat física

Programes i activitats que es desenvolupen al centre:

  1. Serveis de rehabilitació. Fisioteràpia, rehabilitació i mobilitat. Logopèdia i Comunicació. Psicologia individual i grupal. 
  2. Suport a les Activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària. Suport en higiene, cura personal, alimentació i desplaçament. Seguiment del pla terapèutic i farmacològic.
  3. Serveis complementaris que no formen part de la cartera bàsica: musicoteràpia i pintura, així com tots aquells que formen part del Pla anual d’activitats, com poden ser accions grupals d’estimulació cognitiva, relaxació, estimulació sensorial, gimnàstica adaptada, activitats de llenguatge i comunicació i oci.
  4. Serveis de suport a les famílies. El centre propicia la relació entre les persones usuàries i els seus familiars i/o tutors/es, facilitant-ne les visites i organitzant tutories individuals, actes i trobades col·lectives.
  5. Serveis complementaris de Menjador i Transport adaptat. Per al servei de menjador es presta l’ajuda personal necessària a les persones usuàries que no puguin menjar per si mateixes, emprant (si és procedent) els mitjans tècnics que calguin.
    El servei de transport es durà a terme en els vehicles del servei de transport de Fundació.

Dades del servei:

Nº places concertades: 10
Horari d’atenció en el centre: de 8:30h a 16.00 h..

Directora assistencial: Muriel Previ
Telèfon de contacte del centre: 971363677 – Extensió 24
Ubicació: Camí de Trepucó s/n. 07703 - Maó