Servei d’acompanyament per a persones amb malaltia mental greu

El servei d’acompanyament és un servei de valoració, orientació i suport a l’atenció per a la integració de les persones amb diagnòstic de salut mental en els diferents àmbits de la vida social, per facilitar l’accés als recursos comunitaris i l’ús, mitjançant el desenvolupament coordinat, entre els serveis socials i els serveis d’atenció social (educació, ocupació, salut, habitatge i justícia), d’actuacions de promoció de condicions de vida saludables i programes específics d’inserció i de rehabilitació.

El servei va adreçat a persones amb trastorn mental greu de llarga evolució que presenten poques competències i habilitats relacionals, amb deteriorament de competències executives i amb simptomatologia residual deficitària i manca d’habilitats suficients per viure soles i sense suport.

És un servei que fa les seves funcions en espais informals diferents dels terapèutics tradicionals.

Les funcions principals del servei d’acompanyament són:

  1. Contenir la persona usuària i oferir un espai de diàleg i interrelació.
  2. Acompanyar per trencar l’aïllament social.
  3. Facilitar i afavorir l’accés a la informació.
  4.  Facilitar el transport i el desplaçament de les persones sense suport familiar.
  5. Presentar models de conducta i de relació social en tasques diàries i extraordinàries.
  6. Generalitzar a tots els ambients socials les millores i recuperacions que la persona pugui anar fent en àmbits més reduïts.
  7.  Informar i ser punt de trobada entre la persona i els diferents serveis que empri la persona usuària.
  8. Percebre, reforçar i desenvolupar la capacitat creativa del pacient, la capacitat comunicativa i l'autonomia personal i social.
  9.  Facilitar la relació, contacte i comunicació entre persones amb discapacitats semblants, amb associacions de les persones afectades i amb empreses i administracions.
  10. Millorar la qualitat de vida de la persona usuària.

Servei de suport a l'habitatge

Té com a finalitat procurar l’accés a la vida independent i la integració en l’àmbit social i comunitari de les persones amb discapacitat per trastorn mental. Ofereix un servei de suport personal dins l’habitatge propi per tal que puguin desenvolupar el seu projecte de vida independent amb el major grau d’integració social i comunitària que sigui possible.

Va dirigit a persones majors de 18 anys amb discapacitat associada a problemes de salut mental i necessitats de suport limitat i/o extens en les activitats de la vida diària, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, preferentment que  visquin soles, amb altres persones amb perfils similars i amb poc o cap recolzament familiar.

Servei de suport psicològic

Es tracta d’un servei que té la finalitat d’atendre a persones amb discapacitat que manifesten una problemàtica de tipus emocional, cognitiva o conductual, tractant-la específicament mitjançant les teràpies més adequades a cada cas i possibilitant una reestructuració i/o reorganització més adaptativa al seu entorn i activitats quotidianes.

Les persones destinatàries han de ser majors de 18 anys, usuaris/es d’altres serveis de Fundació o persones externes amb discapacitat per trastorn mental, discapacitat física o intel·lectual. Aquest servei també implica l’assessorament a famílies de persones amb discapacitat.

 

 

Responsable del Servei:

Nom: GloriaSintes
Adreça: C/ Avda Vives Llull, 146 Maó
Email: salutmental@fundaciodiscap.org
Contacte: 971 35 31 30