Centre ocupacional s'Auba

És un servei d’atenció diürna que ofereix suport a les persones amb discapacitat intel·lectual que necessiten organització, supervisió i assistència en la realització de les acvititats de la vida diària (ABVD), i també suport en el procés d'aquisició i desenvolupament d'habilitats bàsiques i adaptatives personals, socials i pre-laborals (activitats instrumentals de la vida diària - AIVD), potenciant el seu ple desenvolupament i màxima habilitació estructural per adaptar-se a les exigències de la vida sociocomunitària i laboral. 

El seu funcionament s'ha d'emparar en el Decret 86/2010, de 25 de juny de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern Balear 

Centre ocupacional s'Auba

Funcions

 • D’ajustament personal i social: són les activitats que tenen com a objectiu promoure al màxim l’habilitació estructural de la persona i una major integració en l’entorn social i comunitària de les persones usuàries: serveis de rehabilitació i atenció especialitzada i desenvolupament d’activitats adaptatives de tipus personal, socials i comunitàries.
 • D’ocupació terapèutica: l'activitat ocupacional a més d'un procés terapèutic-rehabilitador, és un procés formatiu i d'entrenament que té com a objectiu afavorir l'adquisició d'habilitats, desenvolupar competències, destreses i hàbits laborals bàsics que contribueixen a avançar en un itinerari laboral més inclusiu de la persona usuària. Són tasques ocupacionals que tenen com a objectiu l'elaboració de productes que no són objecte d'operacions de mercat ni la seva comercialització, però si l'assoliment d'uns resultats personals satisfactoris. Amb aquesta finalitat es desenvolupen tallers pre-laborals de jardineria, bijuteria, paper cartró, reciclatge de xarxes de pescadors, tallers de reciclatge de materials i sostenibilitat, ...; així com també tallers d'habilitats domèstiques i insrumentals, d'organització de la vida quotidiana, de neteja i manteniment de les instal·lacions, etc.

Les principals àrees de suport del dispositiu (a nivell social / a nivell funcional: autocura - autonomia social - activitat ocupacional i prelaboral/ a nivell psicològic / a nivell físic / nivell de llenguatge i comunicació / a nivell d'atenció sociosanitària / a nivell familiar) estaran orientades al desenvolupament humà, suport a l'ocupació, suport social i comunitari, contenció de les conductes disruptives i protecció i defensa. 

Serveis

 • Acolliment diürn.
 • Servei de menjador.
 • Servei de transport / o transport adaptat.
 • Suport personal (ABVD), social (AIVD) i mobilitat funcional i comunitària.
 • Suport familiar.
 • Orientació i informació. 
 • Atenció sociosanitària de baixa complexitat i control de medicació. 
 • Manteniment i millora de la funcionalitat cognitiva, sensorial i motriu. 
 • Desenvolupament del llenguatge i la comunicació. 
 • Rehabilitació funcional (Programes d'entrenament i reeducació de les ABVD /AIVD).
 • Fisioteràpia i Programes d'activitats físiques de manteniment..
 • Suport psicopedagògic i seguiment psiquiàtric. 
 • Activitats de Lleure (sortides, excursions, activitats d'oci, ...). 
 • Inclusió comunitàrioa (activitats esportives adaptades, dansa, música, visites culturals...).
 • Teràpia ocupacional i acivitats d'ocupació activa, formatives i d'entrenament. 

Dades del servei:

Nº places concertades: 13
Horari d’atenció en el centre: de 9:30h a 16.30 h.

Director assistencial: Araceli Solé
Telèfon de contacte del centre: 971 48 14 47 – extensió 32.
Ubicació: Av. Palma de Mallorca, 1-3 baixos. Ciutadella.