Servei de Taller Jove

El servei de Taller Jove és un programa de la Fundació per a persones amb discapacitat integrat dins l’Àrea Pre-laboral destinat a les persones amb discapacitat psíquica d’edats compreses entre els 18 i 29 anys, amb el reconeixement del grau de discapacitat en un percentatge igual o superior al 33%,  amb necessitats d'adquirir hàbits i rutines prelaborals per poder accedir a itineraris d'inserció laboral.

La finalitat principal del servei de Taller Jove és actuar com una plataforma de valoració de les capacitats laborals de les persones ateses.

Per aquesta valoració a nivell ocupacional es planteja un recorregut gradual de tallers i d’entrenament pre-laboral a diferents empreses i contextos laborals reals, comptant amb l’acompanyament i supervisió del personal especialitzat del taller.

El nombre d'alumnes per grup del Taller Jove serà d'un mínim de 4 i un màxim de 10.

Requisits d'accés

 • Persones amb discapacitat psíquica: discapacitat intel·lectual, retard maduratiu, trastorn del desenvolupament, trastorn cognitiu, síndromes específics amb afectació cognitiva i/o intel·lectual, etc.
 • Amb el grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Manifestar dificultats per accedir al món laboral a curt-mitjan termini, però es detecten capacitats i aptituds favorables per què ho aconsegueixi a llarg termini.

Inscripció i Admisió

De l’15 de juny al 15 de juliol

Durant la segona quinzena de juliol es concertaran entrevistes personals inicials i es confirmarà si ha estat admès o no. L’admissió dependrà del compliment dels criteris adjunts i també de la disponibilitat de places.

Les persones que compleixin els criteris però que no puguin començar per falta de places disponibles, quedaran en llista d’espera.

Prioritat en l'admissió

L'admissió en el Taller Jove quan una vegada finalitzat el període d'inscripció, hi hagi més sol·licituds que vacants en el servei, s'ha de regir per l'ordre de prioritat següent:

 1. Es prioritzarà als usuaris que estiguin dins del servei de Taller Jove el curs passat, l'equip tècnic hagi valorat la seva promoció a pràctiques individuals, i encara no hagin pogut realitzar-les.
 2. Siguin derivats des d'altres serveis propis de Fundació per a continuar un itinerari de treball progressiu (Treball Social, Centre Ocupacional i/o PQIE) o sigui necessari re-avaluar capacitats i/o suports per adaptar-se en un curt termini de nou al mon sociolaboral (ILSA) o laboral (Servei de Suport per a la inserció laboral PIL/INCORPORA).
 3. Manifestin majors dificultats per accedir al món laboral a curt-mitjan termini, però es detecten capacitats i aptituds favorables per què ho aconsegueixi a llarg termini.

Durada

La durada del curs actual és del 30 d'agost de 2023 al 29 de juliol de 2024.

Cada persona atesa podrà participar en el servei un màxim de tres cursos. 

Horari i ubicació

De dilluns a divendres, de les 08:30h a les 13:00h

Ctra. Trepucó  s/n Maó (Aula Jove, centre Polivalent Carlos Mir)

Personal

 • Formadora amb la categoria laboral d’integradora social, amb dedicació completa.
 • Responsable del servei, amb dedicació setmanal de 20 hores.

Opcions a la seva finalització

 • Retorn al dispositiu inicial de referència.
 • Derivació a la Treballadora social de l’entitat per valorar el recurs assistencial més idoni (en cas que el seu servei de referència inicial no hagi estat el centre ocupacional i s’hagi detectat la necessitat de ser atès des d’un dispositiu assistencial).
 • Derivació a la Treballadora social de l’entitat per sol·licitar l’accés a l’ILSA.
 • Promoció al PIL JOVE i continuïtat de l’itinerari des del servei d’inserció laboral.

Contacte

Responsable del Servei: Sergio Colino Centeno
Direcció: Camí de Trepucó s/n. 07703 - Maó
Email: prelaboral@fundaciodiscap.org
Telèfons:
Mòbil (whatsapp): 722 23 70 91
Mahón 971 36 36 77