Bases de la convocatòria

Procés de selecció de Logopeda

Identificació de l’expedient

Procés de selecció de Logopeda

Llistat provisional d’admesos i exclosos Logopeda FPDM

Fets

1.  En data de 18 de Maig del 2017 es van aprovar les Bases Generals que regulen els processos selectius que havien de regir la convocatòria per a la selecció mitjançant concurs de places de torn lliure de la Fundació de persones amb  discapacitats per l´illa de Menorca.

2. Aquestes bases i la oferta del procés de selecció foren publicades íntegrament a la pagina web de la fundació ( ofertes laborals) en  l’anunci de la convocatòria de data 10 d’agost de 2022, essent l’últim dia per a presentar la sol·licitud i la resta de documentació requerida a les bases el dia 18 d’agost de 2022.

Fonaments de dret

1.En virtut de les bases, determina que, una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el departament de Recursos Humans amb la supervisió de la  Direcció administrativa de la Fundació ha d’aprovar la relació d’aspirants admesos i exclosos, determinar la composició del tribunal qualificador, i fixar el dia, l’hora i el lloc en què s’han de celebrar les proves així com l’ordre d’actuació dels aspirants, en el termini màxim de quinze dies .

2. En referencia a les bases que regeixen aquest procés de selecció.

Resolució

Per tant, resolc:

1. Aprovar PROVISIONALMENT la següent llista d’admesos i exclosos per

participar al present procés de selecció, i si s’escau, els motius d’exclusió.

  1. ASPIRANTS ADMESOS,

Identificació aspirant/a        

ADMESOS:

****4719W

****2101E                                                                             

EXCLOSOS:                                                                JUSTIFICACIÓ:

****5300Y                                                                            3

JUSTIFICACIÓ 1: Persona que no disposa la titulació acadèmica que requereix la convocatòria.

JUSTIFICACIÓ 2: Persona que no acredita  la titulació requerida.

JUSTIFICACIÓ 3: Persona que no acredita el nivell de català B2

JUSTIFICACIO 4: persona que no posseeix carnet de conduir

S´estableix un termini de 5 dies naturals a partir del següent a la publicació d´aquesta RESOLUCIO per acreditar la documentació esmentada i/o presentar possibles esmenes i reclamacions.

La Direcció Administrativa

Ciutadella, 23 d’agost de 2022

 

Ofertes de treball

BORSES DE TREBALL DELS CEO (CENTRES ESPECIALS D’OCUPACIÓ)

Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
08/02/2024

Convocatòries de places de torn lliure. Amb certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Veure detall

BASES GENERALS QUE REGULEN ELS PROCESSOS SELECTIUS

Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
26/01/2024

Convocatòries de places de torn lliure de la Fundació per a Persones amb Discapacitat

Veure detall