Bases de la convocatòria

Oferta de Treball: Logopeda

BASES CONVOCATÒRIA  LOGOPEDA

  1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte de la convocatòria és la creació d’una oferta de treball de Logopeda de la Fundació per a persones amb discapacitat illa de Menorca, a efectes d’elaborar un contracte de personal laboral, en virtut de l’article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 de Octubre, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei del Estatut dels Treballadors.

Normativa de aplicació: aquesta selecció es regirà per les prescripcions incloses a les bases d’aquesta convocatòria i en tot allò que no quedi previst, s’aplicarà la normativa sectorial vigent.

  1. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL LLOC DE TREBALL

Categoria laboral: Graduat/da o diplomat/da en logopèdia.

Horari: Disponibilitat  matins i capvespres

Jornada de feina: sencera

Data d’incorporació prevista: setembre 2022

Tipus de contracte: substitució de persona treballadora

Període de prova: 60 dies

Sou mensual: 2.268,12€ bruts amb pagues incloses

Perfil dels usuaris:

- Infants de zero a sis anys amb trastorn de desenvolupament, independentment del tipus i grau, o amb risc de patir-ne i les seves famílies, en tots els àmbits necessaris (SEDIAP –Servei de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca-).

- Infants i joves de 6 a 25 anys amb discapacitat reconeguda.

- Persones adultes amb discapacitat física i/o intel·lectual.

  1. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Titulació:  Graduat/da o diplomat/da en logopèdia.

Català: Nivell B2.

Coneixements d’informàtica: office i per tractament de bases de dades.

Permís de conduir: Classe B

Mèrits valorables: 

a) Coneixements específics:

- Formació en logopèdia infantil i d’adults.

- Formació en atenció primerenca i en discapacitat.

- Tractaments i teràpies rehabilitadores.

b) Experiència laboral:

- Atenció i intervenció de logopèdia en infants, especialment de 0-6 anys.

- Atenció a persones amb discapacitat física i/o intel·lectual.

- Atenció a famílies

- Experiència en avaluació, diagnòstic i intervenció en trastorns de la parla, el llenguatge, la comunicació i la deglució.

Capacitats específiques per a la realització de la feina:

- Treball en equip

- Iniciativa

- Organització i planificació

- Habilitats de comunicació

- Resistència a l’estrès

- Control de les emocions

- Flexibilitat

- Adaptabilitat

4. PROCES SELECTIU

- Prova de 2 casos pràctics relacionats amb el lloc de feina.

- Concurs de mèrits.

- Entrevista personal

  1. Sol·licitud, termini i forma de presentació

- Per participar en el procediment de selecció s’haurà de presentar el model de sol·licitud  que es troba disponible a la pàgina web www.fundaciodiscap.org en l’apartat d’ofertes de treball inclòs a les bases generals que regulen els processos selectius

La sol·licitud haurà d’estar degudament signada i acompanyada de la següent documentació:

Fotocopia del DNI o document acreditatiu corresponent.

- Currículum Vitae amb el contingut mínim següent:

  • dades personals.
  • experiència laboral exigida a la convocatòria. Cal especificar el nom dels centres de treball, les categories professionals exercides i el temps de prestació de serveis. Aquesta informació s’haurà d’acreditar degudament mitjançant contracte de feina o certificat d’empresa.
  • formació professional relacionada amb la categoria laboral. Cal especificar les hores o els crèdits. I pels cursos d’especialització universitària, formació de postgrau, formació de màster i formacions de graduat universitari, s’indicarà també el programa acadèmic. Aquesta informació s’haurà d’acreditar degudament mitjançant els diplomes, títols, certificats i altres documents acreditatius. 

- El CV es presentarà al departament de recursos humans, de manera presencial al CP Carlos Mir, S/N o mitjançant correu electrònic (selecciopersonal@fundaciodiscap.org). 

- Termini de presentació del CV: 5 dies laborals a comptar des del dia següent a la difusió de l’oferta.

(Per a més informació consultar les bases generals que regeixen els processos de selecció de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca, adjuntes a l’oferta).

Protecció de Dades Personals

En compliment de lo disposat al REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, en el que respecte al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i per el que es deroga la directiva 95/46/CE (RGPD) i la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia del drets digitals, els informem que les seves dades seran tractades per la FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA amb la finalitat de dur a terme els processos de selecció de personal atenent als principis de mèrit i capacitat, així com també els criteris de idoneïtat, competència professional i experiència, mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i concurrència, tal como es desprèn dels estatuts fundacionals. Les dades seran conservades durant un termini de 3 anys des de la seva participació en el procés selectiu. Les dades no seran cedides a tercers, llevat d'obligació legal de comunicació.

Pot exercitar els seus drets de rectificació, accés, supressió, oposició, limitació i portabilitat en els termes legals mitjançant un correu electrònic  adreçat a : rgpd@fundaciodiscap.org  o per escrit a la següent direcció; Avd Palma de Mallorca, 1 Ciutadella   de Menorca, (Illes Balears). S`haurà de identificar a la pròpia comunicació de sol·licitud, per correu electrònic o direcció física, així com indicar la següent informació: - Dret que sol·licitar exercitar - Nomi i llinatge del sol·licitant - Fotocopia del DNI o document  equivalent del sol·licitant.

 Per mes informació pot accedir a la nostra política de privacitat de la nostra pàgina web: www.fundaciodiscap.org

 

Ofertes de treball

BORSES DE TREBALL DELS CEO (CENTRES ESPECIALS D’OCUPACIÓ)

Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
08/02/2024

Convocatòries de places de torn lliure. Amb certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Veure detall

BASES GENERALS QUE REGULEN ELS PROCESSOS SELECTIUS

Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
26/01/2024

Convocatòries de places de torn lliure de la Fundació per a Persones amb Discapacitat

Veure detall