Bases de la convocatòria

BASES GENERALS QUE REGULEN ELS PROCESSOS SELECTIUS

BASES GENERALS QUE REGULEN ELS PROCESSOS SELECTIUS EN LES CONVOCATÒRIES DE PLACES DE TORN LLIURE DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA (d’ara en endavant l’entitat)

 1. DIRECTRIUS BÀSIQUES
 • Es garantirà la no discriminació de cap persona durant el procés selectiu.
 • L’avaluació de la persona es realitzarà en base als requisits del lloc de treball, amb objectivitat, transparència i respectant el principi d’igualtat d’oportunitats.
 • La selecció es basarà en el mèrit i les competències pel desenvolupament del lloc de treball a proveir i no en qüestió de gènere, edat o circumstàncies personals o familiars.
 • Els coneixements i adequació de la persona al lloc de treball seran mesurats mitjançant paràmetres i indicadors precisos i equiparables que s’establiran prèviament a l’inici del procés selectiu.
 1. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per poder participar en aquesta convocatòria, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds els aspirants han de complir els requisits següents:

a) Nacionalitat: Ser ciutadà espanyol o d’algun dels estats membres de la Unió Europea, o estranger amb residència legal a Espanya, en els termes establerts
en l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

b) Capacitat: Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques. S’ha d’acreditar mitjançant una declaració responsable.

c) Edat: No haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.

d) Habilitacions: No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de
funcions públiques mitjançant una resolució judicial ferma. Aquesta situació s’ha d’acreditar amb una declaració responsable.

Requisits mínims per Grups de professionals:

GRUP A

 • Català: tenir els coneixements de llengua catalana indicat per la categoria professional a la que es vol optar. Per aquest grup correspon el B2 per a totes les categories professionals.
 • Titulació: estar en possessió del graduat universitari corresponent a la categoria professional a la que es vol optar. Igualment es requerirà, per a determinats llocs de treball, la formació de postgrau complementària que es consideri necessària. Les persones amb Llicenciatura i Diplomatura Universitària anteriors al Pla Bolonya mantindran tots els seus drets d’accés als llocs de treball de l’especialitat oferta per els que els habiliti les seves titulacions universitàries.
 • Ofimàtica.

GRUP B

 • Català: tenir els coneixements de llengua catalana indicat per la categoria professional a la que es vol optar. Per aquest grup correspon el B1 per a totes les categories professionals, a excepció dels caps d’àrea, responsables, administratius i personal intèrpret que hauran de tenir el B2.
 • Titulació: estar en possessió de la FP o cicle formatiu de grau superior corresponent a la categoria professional a la que es vol optar o reconeixement professional grau 3.
 • Ofimàtica.

GRUP C

 • Català: tenir els coneixements de llengua catalana indicat per la categoria professional a la que es vol optar. Per aquest grup correspon A2 per a totes les categories professionals.
 • Titulació: estar en possessió de la FP o cicle formatiu de grau mitjà  corresponent a la categoria professional a la que es vol optar o reconeixement professional grau 2 o batxillerat
 • Ofimàtica.

GRUP D

 • Català: tenir els coneixements de llengua catalana indicat per la categoria professional a la que es vol optar. Per aquest grup correspon l’A1 per a totes les categories professionals. És valorarà de manera individualitzada aquest requeriment per els llocs de treball d’operaris del CEO.
 • Titulació: estar en possessió del certificat d’estudis primaris, EGB, ESO o altres titulacions equivalents, corresponent a la categoria professional a la que es vol optar o reconeixement professional de grau 1, cicle formatiu professional bàsic, PQI i/o PQIe.
 • Ofimàtica. (segons valoració del lloc de treball)

Requisit del Català

S’acreditarà el requisit de coneixements de llengua catalana indicat per la categoria professional a la que es vol optar, mitjançant l’aportació del títol o certificat oficial corresponent.

Altres requisits

Es podran exigir altres requisits vinculats a la categoria professional. Per exemple: carnet de conduir, carnet de manipulació d’aliments, programes informàtics específics, etc.

 1. TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS CV’S

Les persones aspirants a la plaça de torn lliure convocada tindran un termini mínim de 5 dies laborals  per presentar el CV segons procediment establert, a comptar des del moment en que es faci difusió de l’oferta. El període màxim de presentació de CV s’especificarà a la publicació de les bases dels llocs de feina concrets.

 1. DIFUSIÓ DE L’OFERTA

La difusió de l’oferta es farà des del departament de RRHH mitjançant els següents canals:

 1. Anunci en premsa.
 1. Bases específiques en la web de l’entitat (www.fundaciodiscap.org) i xarxes socials de l’entitat.
 1. Per correu electrònic a tots els responsables d’àrea, qui a la vegada l’hauran de difondre als treballadors al seu càrrec.
 1. COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL VALORADOR  

Les persones membres dels tribunals qualificadors seran nomenats pels òrgans de direcció de l’Entitat. Excepte en el cas del representant del Comitè d’Empresa que serà a proposta del mateix Comitè.

Estaran constituïts per quatres persones una de les quals assumirà la Presidència del tribunal i una altra la secretaria:

 • La persona responsable del servei, departament o àrea que hagi de cobrir la plaça, o la persona en qui delegui que, a la vegada, actuarà com a presidenta del tribunal.
 • Un o una vocal que haurà de tenir, com a mínim, la mateixa categoria laboral de la plaça que s’hagi de cobrir. Aquesta persona haurà de ser personal treballador fix de Fundació.
 • La persona responsable de RRHH de l’Entitat o la persona en qui delegui que, a la vegada, actuarà com a secretari/a del tribunal.
 • Una persona membre i nomenada pel Comitè d’Empresa que haurà de tenir, com a mínim, la mateixa categoria laboral, objecte de la contractació o del lloc de treball que s’hagi de cobrir.

Els tribunals podran interpretar les bases davant qualsevol dubte o qüestió plantejada durant el procés selectiu. Igualment podran sol·licitar l’assessorament que considerin oportú per resoldre dubtes a l’hora d’aplicar els barems de mèrits segons la documentació aportada per les persones aspirants.

Els acords dels tribunals seran adoptats per majoria de vots de les persones membres presents. En cas d’empat, el vot de la Presidència tindrà caràcter diriment.

 1. BORSES DE TREBALL

Els processos selectius de les places de torn lliure convocades  generaran borses de treball, si no s´indica el contrari.

 1. PROCÉS SELECTIU

Un cop feta la comprovació dels requisits establers a la convocatòria de treball, es publicarà la llista provisional de persones admeses i excloses amb un termini màxim de 5 dies hàbils per aportar documentació complementària o realitzar al·legacions.

A partir de la publicació de la llista definitiva de persones admeses s’iniciarà el procés de selecció que estarà compost per 3 fases:

 1. Prova de dos casos pràctics relacionats amb el lloc de feina. Aquesta prova es realitza per escrit o oralment en funció dels requeriments del lloc de feina. Puntuació màxima 30 punts (cada cas pràctic es valorarà amb 15 punts i es requereix un mínim de 7,5 punts per prova per accedir a la següent fase).
 1. Valoració de mèrits. Puntuació màxima 30 punts.

Barem de puntuació que es descriu a continuació desglossat en dos blocs de valoració:

 1. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (20 punts)
 • Contractes de treball de la mateixa categoria professional a la que es vol optar.

  Efectuats dins l’entitat

 Efectuats fora de l’entitat

  0,40 punts/mes de treball

 0,20 punts/mes de treball

 • Contractes de treball de categories similars a la categoria professional a la que es vol optar.

  Efectuats dins l’entitat

 Efectuats fora de l’entitat

  0,20 punts /mes de treball

 0,10 punts/mes de treball

 • Contractes de treball corresponents a la titulació requerida a la categoria professional a la que es vol optar.

  Efectuats dins l’entitat

 Efectuats fora de l’entitat

  0,10 punts/mes de treball

 0,05 punts/mes de treball

 • Contractes de treball de categories inferiors a la categoria professional a la que es vol optar vinculats a l’àmbit social.

  Efectuats dins l’entitat

 Efectuats fora de l’entitat

  0,05 punts/mes de treball

 0,025 punts/mes treball

La valoració de l’experiència professional es farà d’acord als mèrits presentats en el CV i que s’acreditaran mitjançant contractes de treball, certificats d’empresa o informe de vida laboral.

 1. FORMACIÓ (10 punts)

Es valoraran com a mèrits acadèmics les titulacions acadèmiques dels estudis que estan directament relacionades amb les categories o llocs de treball objecte de la promoció, així com d’altres no relacionades directament amb aquestes, i sempre que siguin diferents de la titulació que s’exigeix com a requisit  per participar-hi. Per tant, no s’han de valorar com a mèrits aquells estudis que són una passa prèvia i necessària per cursar els estudis que es valoren o que constitueixen un requisit per participar en la convocatòria

Titulacions acadèmiques

Es valoren en aquest apartat les titulacions acadèmiques, el caràcter oficial o l’equivalència de les quals hagi reconegut i hagi establert el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, així com els títols propis de grau i els títols propis de postgrau de les universitats espanyoles en la regulació dels ensenyaments propis

 • Per cada titulació acadèmica oficial de grau, segon cicle universitari, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent directament relacionades amb la categoria i lloc de treball: 3 punts
 • Per cada titulació acadèmica oficial de diplomatura universitària, primer cicle universitari, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica o equivalent directament relacionades amb la categoria i lloc de treball: 1 punts
 • Per cada títol de doctor directament relacionat amb la categoria i lloc de treball: 2 punts
 • Per cada títol de màster oficial directament relacionat amb la categoria del lloc de treball: 1 punt fins un màxim de 3 punts, tenint en compte que la majoria dels màster oficials són entre 60 i 120 crèdits, amb una equivalència de 25 hores pe crèdit.
 • Per cada títol de màster no oficial directament relacionat amb la categoria i lloc de treball: 0,5 punts fins un màxim de 1,5 punts, tenint en compte que la majoria dels màster oficials són entre 60 i 120 crèdits, amb una equivalència de 25 hores pe crèdit.
 • Els títols propis de postgrau (especialitat universitat, expert universitari, curs d’actualització universitària, etc..) directament relacionat amb la categoria i lloc de treball: 0,25 punts fins un màxim d’1 punt, tenint en compte que la majoria dels títols oficials d’aquest tipus tenen una càrrega lectiva entre 30 i 60 crèdits, amb una equivalència de 25 hores per 1 crèdit
 • Per cada titulació de tècnic superior de formació professional relacionat amb el lloc de treball: 1 punt
 • Per cada titulació de tècnic de formació professional relacionat amb el lloc de treball: 0,70 punts 

Català

Es valoraran els certificats expedits per l’EBAP, els expedits o homologats per la Direcció General de Política Lingüística o aquells que hagi declarat equivalents, corresponents als nivells de coneixements següents:

•Nivell d’exigència B2:

-Certificat C1(abans certificat C): 0.25 punts

-Certificat C2 (abans certificat D). 0.5punt

-Certificat LA (abans certificat E): 1 punt

•Nivell d’exigència B1:

-Certificat B2 (abans certificat nivell B): 0.15 punts

-Certificat C1(abans certificat C):  0.25punts

-Certificat C2 (abans certificat D). 0.5 punts

-Certificat LA (abans certificat E): 1 punt

Cursos i seminaris

Cursos de formació continua de la mateixa categoria professional a la que es vol optar. 0,10 punts/10 hores. Amb un màxim d’1 punt per curs.           

Cursos de formació continua de categories similars a la categoria professional a la que es vol optar. 0,05 punts/10 hores. Amb un màxim d’1 punt per curs.

Assistència o participació a seminaris, congressos, jornades d’estudi o similars, relacionats amb el lloc de treball. 0,025 punts/ 10 hores. Amb un màxim d’1 punt per curs.

Cursos a valorar per tots els llocs de treball: cursos de qualitat, igualtat, responsabilitat social, aplicacions d’ofimàtica i programari específic a nivell d’usuari, curs bàsic de prevenció de riscos laborals. 0,025 punts/10 hores  Amb un màxim d’1 punt per curs.

La valoració dels mèrits acadèmics relacionats es farà d’acord als diplomes, títols, certificats i altres documents acreditatius, sempre que indiquin les hores o els crèdits.

Per a la valoració de la formació de postgrau, formació de màster i formacions de graduat universitari, s’aportarà el programa acadèmic.

La valoració de les accions formatives es farà d’acord amb els diplomes, títols, certificats i altres documents acreditatius, sempre que indiquin les hores o els crèdits.

 1. Entrevista. Puntuació màxima 40 punts.

Entrevista personal. La descripció del lloc de treball ofertat recollirà  les competències bàsiques i específiques demandades  i per tant a ser avaluables en aquest apartat. Mitjançant entrevista personal  per competències, es valorarà l’adequació de la persona al perfil competencial.

Serà necessari superar l’entrevista amb una puntuació mínima de 20 punts per a quedar inclòs o inclosa en el procés selectiu .

La valoració màxima d’aquesta fase serà de 40 punts amb els següents ítems:

Molt adequat- 40/35 punts

Força adequat-35/30 punts

Adequat-30/20 punts

No adequat-menys de 15 punts

El tribunal qualificador tindrà capacitat per interpretar i resoldre totes aquelles qüestions no contemplades en les bases específiques de cada plaça.

 1. CRITERIS DE DESEMPAT

En cas d’empat, s’ha de resoldre tenint en compte els següents criteris:

 • Pla d´igualtat establert
 • Vot de la presidència del tribunal
 1. OCUPACIÓ DE LA PLAÇA

Si cap de les persones aspirants del procés selectiu no compleix amb els requisits de la plaça convocada o no arriben a una puntuació requerida del 15 % de la puntuació màxima segons el barem descrit, es considerarà que la plaça queda deserta. 

Aquestes bases generals han estat aprovades en data del 18 de maig de 2017, les quals podran ser revisades periòdicament quan es valori la conveniència de fer-ho per part dels agents implicats en  els processos selectius de l’entitat.

1ª Revisió: 29 de maig de 2017.

2ª Revisió: 7 de juny de 2017.

3ª Revisió: 11 d’abril de 2018

4ª Revisió: 19 març 2019

5ª Revisió: 16 desembre 2019

6ª Revisió: 31/08/2021

7ª Revisió: 31/03/2022

10. PROCEDIMENT DE FUNCIONAMENT DE LES BORSES DE TREBALL

Com a norma general els processos de selecció per torn lliure generaren borses de treball a excepció que s’indiqui el contrari en la descripció de l’oferta de feina.

Es regiran pel següent procediment:

 1. Es formarà una llista amb les persones aspirants seleccionades que hagin obtingut la puntuació mínima requerida per ocupar la plaça, ordenats segons ordre de puntuació.
 2. Si la persona aspirant corresponent rebutja la vacant, passarà a ser el darrer de la llista.
 1. Si es rebutgés sense justificació més d’una vacant, la persona aspirant en qüestió seria exclòs de la borsa. En cas que es rebutgi de forma justificada es demanarà l´acreditació corresponent.
 2. Una vegada es comprovi que cap de les persones aspirants incloses en la borsa mostra disponibilitat per ocupar la vacant corresponent, es tornarà treure convocatòria específica seguint el procediment regulat.
 3. Les borses de treball es renovaran de manera automàtica als 2 anys d’haver-se constituït.
 4. Causes d´exclusió de les borses:
 1. Falsedat en la informació aportada.
 2. Pèrdua dels requisits necessaris per optar al lloc de feina
 3. No superar el període de prova  establert al Conveni Col·lectiu  del personal laboral de la FPDM.
 4. Les faltes establertes al Conveni Col·lectiu. Tot i que la durada dels contractes no permet dur a terme un procés disciplinari, es pot excloure de la borsa com a conseqüència d'un procés d'investigació que confirmi els fets denunciats malgrat la finalització de la relació contractual.

Ofertes de treball

BORSES DE TREBALL DELS CEO (CENTRES ESPECIALS D’OCUPACIÓ)

Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
08/02/2024

Convocatòries de places de torn lliure. Amb certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Veure detall

BASES GENERALS QUE REGULEN ELS PROCESSOS SELECTIUS

Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
26/01/2024

Convocatòries de places de torn lliure de la Fundació per a Persones amb Discapacitat

Veure detall