Bases de la convocatòria

MONITOR-MONITORA ESCOLA D'ESTIU

BASES DE TORN LLIURE

MONITOR -  MONITORA ESCOLA D´ESTIU

1.DESCRIPCIÓ GENERAL DEL LLOC DE TREBALL

Categoria professional: Tècnic- Tècnica sociosanitari

Jornada: parcial, 30 hores setmanals

Tipologia de servei: activitats amb grups de joves.

Horari: De dilluns a divendres matins

Data d’incorporació prevista: finals juny 2022

Tipus de contracte: fixe-discontinu amb període de prova

Sou mensual: 1.240,53 € bruts amb pagues extres prorratejades

  1. DESCRIPCIÓ CONCRETA DEL LLOC DE FEINA

La tasca principal és preparar i acompanyar en les activitats d’esbarjo que es plantegin dins l’escola de estiu, aquestes   seran esportives, aquàtics, lúdics...amb joves de 16 fins 20 anys

Altres tasques són:

-Vetllar pel manteniment de l’ordre i les normes.

-Dinamitzar les sessions perquè els i les joves proposin i prenguin decisions.

-Supervisar i donar suport quan els i les joves ho necessiten per desenvolupar l’activitat.

-Mantenir reunions de coordinació per avaluar el seguiment del programa.

-Fer avaluació final de les persones usuàries i del servei.

  1. REQUISITS DELS ASPIRANTS  

Titulació requerida:  Monitor-Monitora  en temps lleure, Tècnic-Tècnica en Cures Auxiliars d'Infermeria, Tècnic-Tècnica en Atenció Sociosanitària, Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials, Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en el Domicili o Tècnic-Tècnica superior Integració Social.

Titulació acadèmica acceptada: Mestre-Mestra Educació Especial.

Català: Nivell A2

Coneixements bàsics d’informàtica: paquet office, recerca internet

Permís de conduir:  B

  1. CAPACITATS ESPECIFIQUES

Les persones  interessades, hauran de tenir les següents aptituds personals:

Capacitat de treballar en equip, empatia, resolució de conflictes.

Capacitat d’adaptació a diferents entorns i perfils de persones usuàries.

  1. PROCÉS SELECTIU

- Prova de 2 casos pràctics relacionats amb el lloc de feina.

- Concurs de mèrits.

- Entrevista personal

Sol·licitud, termini i forma de presentació

- Per participar en el procediment de selecció s’haurà de presentar el model de sol·licitud  que es troba disponible a la pàgina web, inclòs a les bases generals que regulen els processos selectius

La sol·licitud haurà d’estar degudament signada i acompanyada de la següent documentació:

Fotocopia del DNI o document acreditatiu corresponent.

- Currículum Vitae amb el contingut mínim següent:

  • dades personals.
  • experiència laboral exigida a la convocatòria. Cal especificar el nom dels centres de treball, les categories professionals exercides i el temps de prestació de serveis. Aquesta informació s’haurà d’acreditar degudament mitjançant contracte de feina o certificat d’empresa.
  • formació professional relacionada amb la categoria laboral. Cal especificar les hores o els crèdits. I pels cursos d’especialització universitària, formació de postgrau, formació de màster i formacions de graduat universitari, s’indicarà també el programa acadèmic. Aquesta informació s’haurà d’acreditar degudament mitjançant els diplomes, títols, certificats i altres documents acreditatius. 

- El CV es presentarà al departament de recursos humans, de manera presencial  o mitjançant correu electrònic (selecciopersonal@fundaciodiscap.org). 

- Termini de presentació del CV: 5 dies laborals a comptar des del mateix dia de difusió de l’oferta.

(Per a més informació consultar les bases generals que regeixen els processos de selecció de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca, adjuntes a l’oferta).

 

Ofertes de treball

BORSES DE TREBALL DELS CEO (CENTRES ESPECIALS D’OCUPACIÓ)

Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
08/02/2024

Convocatòries de places de torn lliure. Amb certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Veure detall

BASES GENERALS QUE REGULEN ELS PROCESSOS SELECTIUS

Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
26/01/2024

Convocatòries de places de torn lliure de la Fundació per a Persones amb Discapacitat

Veure detall