Espai comunitat Fundació Espai comunitat Fundació

LA FORMACIÓ CONTINUA, EINA PRINCIPAL PER A LA INNOVACIÓ I LA QUALITAT

Fundació disposa d’un Pla Anual amb accions generals i específiques

Àrea de Formació de Fundació

La principal missió de la FPDM és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, així com promoure la seva normalització, participació i integració social, política, econòmica, laboral, cultural, esportiva, educativa i de salut.

Els valors de la FPDM són el respecte a la dignitat de les persones i la reivindicació dels drets integral, comunitària i de proximitat,  que permeti la eficiència en la gestió dels recursos disponibles, i que persegueixi la qualitat i la millora en la prestació dels serveis. De forma transversal es treballa el desenvolupament sostenible de les nostres activitats assistencials i mercantils, així com la innovació, la qualitat i la millora continua.

La formació continua és una part fonamental per assolir aquestes fites, ja que és la principal eina per a que la innovació i la qualitat es puguin assolir i que l’atenció de qualitat sigui real. Per a tenir uns i unes professionals de qualitat, la formació contínua ho ha de ser. Invertir en formació és fonamental per a l’èxit de la gestió de la FPDM.

Hem de tenir en compte que la nostra entitat ofereix uns serveis que són desenvolupats per persones, i aquestes són el major valor que tenim.

La formació continua ha de tenir com a premissa bàsica la qualitat de les seves accions i funcionament, per la qual cosa es pretén desenvolupar un procés en el qual el personal que participi en el desenvolupament de les accions formatives gaudeixi de l'aprenentatge, desenvolupi totalment les destreses i habilitats que adquireixen en la formació, i que es faci competent per a aplicar-les al lloc de treball, la qual cosa produeix un efecte positiu en el funcionament global de l'empresa.

Els principals objectius que es treballen des de la Formació Contínua són:

  • Afavorir la formació al llarg de la vida dels treballadors i treballadores per millorar les seves competències professionals i els seus itineraris d’ocupació i formació, així com el seu desenvolupament professional i personal.
  • Millorar l'ocupabilitat de les persones treballadores, especialment d’aquelles que tenen més dificultats de manteniment de l'ocupació.
  • Assegurar l’equitat, igualtat i accessibilitat com a requisits bàsics de la formació continua.
  • Apropar i fer partícip al personal de les avantatges de les tecnologies de la informació i la comunicació, promovent la disminució de la bretxa digital existent, i garantint l'accessibilitat de les mateixes.
  • Afavorir el desenvolupament personal i professional de cada individu des de la col·lectivitat de la pròpia empresa.
  • Treballar la cohesió i el treball en equip, de forma multidisciplinar, dins de cada servei i entre departaments.
  • Millorar les debilitats i potenciar les fortaleses.

Dins de la formació contínua que desenvolupa la FPDM podem diferenciar entre dos tipus de formació i que es definiran anualment, tenint en compte les necessitats detectades en els diferents serveis, la normativa vigent i les necessitats de la pròpia entitat a nivell global. 

  • Formació General i Transversal, que inclou qualsevol formació de caràcter multidisciplinari adreçat a tot el personal de l’entitat i que té com a principal objectiu afavorir el desenvolupament personal i professional de cada persona des de la col·lectivitat de la pròpia empresa. Ha d’incloure les activitats formatives de caràcter transversal i dirigides al personal dels diferents serveis i/o departaments, així com les  diferents formacions obligatòries per a complir amb les normatives vigents i que s’han identificat com a necessàries per a determinats grups de professionals de FPDM, així com els carnets i acreditacions professionals requerits per a cada lloc de treball.
  • Formació Específica, que contempla les demandes de cada servei i/o departament i que són específiques del lloc de treball i/o perfil professional. El seu objectiu principal és elaborar una estratègia de desenvolupament professional per anticipar necessitats i incloure les formacions que potenciïn l’especialització del personal i  les seves competències professionals.